Kosten & erelonen

Voorafgaande toelichting

Bij berekening van de erelonen zijn wij steeds een basisprincipe indachtig: onze dienstverlening moet betaalbaar blijven.

Aangezien het kantoor ernaar streeft om met de cliënteeldoelgroep (in de sector KMO & Middenstand), een vaste en duurzame samenwerkingsrelatie op te bouwen is het vanzelfsprekend dat de kosten/batenverhouding steeds in het voordeel van de cliënt-rechtzoekende dient uit te vallen. Derhalve wordt indien mogelijk ook de tering naar de nering gezet bij negatief uitkomende dossiers.

Bovendien is het moeilijk, dikwijls zelfs onmogelijk om bij het start van een dossier een exacte inschatting te maken van de te verwachten kosten en erelonen. De omvang van de tussenkomst van de Advocaat is in grote mate afhankelijk van factoren die de Advocaat niet zelf in de hand heeft en niet kan voorspellen zo onder meer: de evolutie van de zaak en de daaruit voortvloeiende bijkomende complexiteit, de juridische gebruiken van de Rechtbanken, de Administraties of de houding en de acties vanwege de tegenpartij.

Niettemin wordt bij de aanvang van een dossier zo goed als mogelijk een schatting van de te verwachten kosten en erelonen gemaakt ten behoeve van de klant. Een systeem op basis van het principe "NOCURE NO PAY" (geen kosten of erelonen indien geen resultaat), kan en mag in België niet toegepast worden. De Advocaat is niet gebonden door een resultaatsverbintentis maar levert wel de beste inspanningen om optimaal de belangen van de cliënt te behartigen.

De vergoeding voor de kosten en tussenkomsten van de Advocaat worden opgenomen in een DEBETNOTA, genoemd: "Staat van kosten en erelonen", een afrekening die normaliter wordt opgesteld bij het beëindigen van een dossier.

Daarnaast worden lopende de behandeling van de zaak diverse periodieke "PROVISIE-NOTA'S" uitgestuurd. Het betreft een voorschotfactuur waarbij de tussentijdse kosten en prestaties louter informatief worden meegedeeld, een gedetailleerde en gemotiveerde eindafrekening volgt nog na het afsluiten van het dossier.

Een ereloonstaat is opgebouwd uit "kosten" en "honorarium"

De variabele kosten: zijn onder meer de door de Advocaat ten behoeve van de zaak gedane uitgaven als griffierechten, gerechtsdeurwaarderskosten, de kosten voor allerhande afschriften en attesten, toerekenbare administratie- en secretariaatskosten zoals die voor briefwisseling (inbegrepen de archiverings- en bewaringskosten), reiskosten enz...

De vaste kosten: om zijn werk goed te kunnen doen, moet de advocaat ook kosten maken die niet toe te rekenen zijn op een zaak zoals het volgen van bijscholingen, de aanschaf van wetboeken, rechtsliteratuur en tijdschriften, juridische databanken, de algemene kantoorkosten, de informatica- en communicatiestructuur, kosten verbonden aan internetdiensten en abonnementen voor consulteerbare databases enz...

De kantoor- en administratiekosten

Opening dossier voor aanmaak, boekhouding, sluiting, archivering enz... (andere tarieven i.g.v. abonnement of bijz. afspraken): € 75,00
Gewone brief per stuk: € 9,00
Aangetekende brief per stuk: € 15,00
Dactylografie per blz. andere dan briefwisseling: (procedurestukken, adviezen, contracten, inventarisatie € 8,00
E-mail per stuk: € 7,00
Kopie per stuk: € 0,30
Kleurenkopie per kopie: € 0,50
Verplaatsingskosten per km (bv. verplaatsing naar een rechtbank): € 0,40

De gerechts- en deurwaarderkosten

De gerechtskosten moeten steeds voorgeschoten worden door de eisende partij. De Rechtbank beslist uiteindelijk bij de uitspraak wie deze kosten zal betalen. Het kantoor vraagt bij middel van een provisienota, een voorschot voor de dekking van onder meer ook de te voorziene proces en/of behandelingskosten bij de start van een dossier, dit omvat:

  • De kosten en rechten te betalen aan de Rechtbank (bv. griffiekosten, rolrechten verbonden aan een verzoekschriften, grossen of gewone afschriften van uitspraken, kopie strafdossier enz..). Ook welbepaalde administratieve attesten (zoals bv: opvraging rijksregister, attesten bij gemeentelijk en andere overheden, ..., vallen onder deze noemer "gerechtskosten".
  • De kosten verbonden aan de tussenkomst van een Gerechtsdeurwaarder (bv. kosten van dagvaarding, betekening, vaststellingen, beslag, uitdrijving, openbare verkopen, enz...).In geval van de aanstelling van een Gerechtsdeurwaarder, zal de Advocaat de opdracht aan de Deurwaarder verstrekken in naam en voor rekening van de cliënt, die daarvoor rechtstreeks vanwege de Deurwaarder een uitnodiging tot betaling zal ontvangen. Hetzelfde principe wordt gehanteerd met betrekking tot de kosten verbonden aan tussenkomst van derde-dienstverleners (vb. Architecten, Notarissen, Boekhouders, Accountants, Bedrijfsrevisoren, Technische raadgevers e.d...), ook in geval van gerechtelijk Deskundigenonderzoek via gerechtsexperten en dergelijk, welke rechtstreeks door de cliënt dienen betaald te worden aan de betrokkenen.

De erelonen - algemene regel

Het ereloon is de vergoeding voor de tussenkomsten en intellectuele prestaties en de verdienstelijkheid van de Advocaat bij het bekomen van een gunstig resultaat.

Het kantoor hanteert een basis uurloontarief van: 100,00 EUR. Het uurtarief kan gecorrigeerd worden met een coëfficiënt in functie van de belangrijkheid of de moeilijkheidsgraad van het dossier, de hoogdringendheid, het bekomen resultaat, de ervaring van de advocaat, de verantwoordelijkheid of de onderlegdheid en kennis van de advocaat in de behandelde materie.

Er wordt echter normaliter geen gedetailleerde tabel inzake tijdsverbruik bijgehouden maar gerekend met forfaitaire tijdsblokken hetgeen steeds voordeliger is voor de cliënt.

Individuele bijzondere en/of afwijkende afspraken per dossier zijn steeds mogelijk, ook in geval van abonnementen (= voor steeds wederkerende zelfde procedures), in geval van incasso (= voor invordering van facturen, schuldvorderingen en dergelijke), kunnen speciale tarieven worden gemaakt (zie verder specifieke uitleg in verband met incasso), tevens kan een forfaitair vast bedrag afgesproken worden voor een welomlijnde procedure.

Het honorarium wordt bepaald aan de hand van drie elementen: het basisuurloon, het aantal aan de zaak bestede uren en de bijzondere correctie-coëfficiënten. Het basisuurloon bedraagt € 100 (basis 2009), kan jaarlijks worden aangepast aan de evolutie van de levensduurte. Het basisuurloon kan aangepast worden aan een aantal bijzondere correctie-coëfficiënten, zoals:

  • het belang van de zaak X (0,7 à 2,5)
  • de ervaring van de advocaat X (0,8 à 1,5)
  • de draagkracht van de cliënt X (0,5 à 1)
  • de bijzondere kennis X (1 à 2)
  • spoedeisende zaken (1,5)
  • het resultaat (1 à 2)
Het uurloon wordt dan als volgt bepaald: basisuurloon X bijzondere factoren

Voorbeeld: belang beneden € 2.500 en minder vermogende: € 100 x 0,8 x 0,5 = € 40
Voorbeeld: belang boven € 12.500 en spoedeisende zaak: € 100 x 1,2 x 1,5 = € 180

Het honorarium = basisuurloon X bijzondere factoren X aantal aan de zaak bestede uren

Concrete afspraken omtrent het uurloon dat in aanmerking zal worden genomen bij de begroting van het honorarium maakt u met de Advocaat die uw zaak behartigt.

De erelonen - bij incasso van facturen en andere schuldvorderingen

Bij incasso-opdrachten kunnen voorafgaand duidelijke afspraken worden gemaakt met de cliënt, inzake kosten en erelonen.

Als basisregel wordt gesteld dat bij repetitieve dossiers inzake incasso van facturen, het kantoor zich tevreden kan stellen met die bedragen aan te rekenen waarmee de hoofdsom der vordering kan vermeerderd worden ingevolge toepassing van contract- of factuurvoorwaarden en/of door toepassing van de verhogingen voortvloeiende uit de wet betalingsachterstand, met name: het schadebeding, de intresten en de rechtsplegingsvergoeding.

Deze regeling komt er op neer dat (behoudens insolvabiliteit van de tegenpartij), de cliënt meestal zijn hoofdsom der factuurbedragen kan recupereren zonder dat hem dit derhalve zelf iets zal kosten, aangezien de toegepaste verhogingen ten laste zullen vallen van de tegenpartij.

Om de invorderingsprocedures zoveel als mogelijk te optimaliseren en de slaagkans der invordering zo hoog mogelijk te maken, zal het Advocatenkantoor een voorafgaand onderzoek doen van de in het bedrijf van cliënt gebruikte contract- en factuurvoorwaarden, de gehanteerde bestelbons, offerteformulieren en dergelijke... Deze zullen indien nodig gewijzigd en aangepast worden.

Bij opdrachten betreffende invordering van schuldvorderingen en/of schadevergoedingen (ook verweer), in alle dossiers m.b.t. geldsommen of die in geld waardeerbaar zijn, wordt het ereloon berekend in procentuele schijven naargelang de grootheid van de waarde

van € 0 tot € 12.50015%
van € 12.501 tot € 50.00010%
van € 50.001 tot € 150.0008%
meer dan € 150.0006%

Het ereloon zal berekend worden op de hoofdsom en de intresten van der vordering, in geval er meerdere vorderingen zijn (nl. hoofd-, tegen- en/of tussenvordering), op het totaal ervan.

Betaalcondities

Met betrekking tot "staten van kosten en erelonen", dienen reclamaties binnen de 14 dagen na datum van de debetnota te worden geformuleerd met omschrijving van de redenen en motivatie, zo niet wordt de cliënt geacht deze te hebben aanvaard. Het principe wordt gehanteerd dat in voorkomend geval, de kosten en erelonen direct worden afgehouden van de voor de cliënt gerecupereerde sommen op rekening derdengelden.

De aangerekende sommen zijn contant betaal op ons adres of onze bankrekening en dienen te worden vereffend uiterlijk binnen de 10 dagen na datum van de nota. De verschuldigde sommen brengen van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verwijlintresten van 12 % per jaar op vanaf de datum van de debetnota. De conventionele schadevergoeding, van rechtswege verschuldigd op grond van enige betalingsnalatigheid in hoofde van de debiteur, is bepaald op 10 % (met een minimum van 100euro) gezien de bijkomende administratie.

Overeenkomst Advocaat / Cliënt

Meer en meer wordt het systeem van een schriftelijke overeenkomst tussen de Advocaat en de cliënt gehanteerd. Een dergelijke werkwijze concretiseert de gemaakte afspraken in een overzichtelijk en transparant contract. Een voorbeeldovereenkomst kan op eenvoudig verzoek bekomen worden.