Overzicht voorkeurmateries

Het kantoor is op bijzonder performante wijze bekwaam in de volgende voorkeurmateries en specialisaties ( in willekeurige volgorde):

 • Vennootschapsconstructies opzetten en begeleiden (ook internationaal: vooral G. H. LUXEMBURG): specialiteit overnames, fusies en splitsingen met daarop geïmputeerde gunstige fiscale planning, vereffening en ontbinding vennootschappen.
  Voorstel en haalbaarheidsonderzoek, begeleiding, organisatie en advies bij "recyclage van bestaande vennootschappen", zowel lege als actieve vennootschappen, patrimonium-vennootschappen vooral met het oog op fiscale optimalisatie, erfopvolging, beroepsbekwaamheidsvereisten inzake toegang tot het gereglementeerde beroepen, risicospreiding en dergelijke;
 • IMPORT-EXPORT, advies en begeleiding bij internationale handel en transport in het algemeen;
 • Contracten: opstellen en onderhandelen van alle courante commerciële contracten ook m.b.t. internationale handel; concessie- en agentuurovereenkomsten, koop-verkoopcontracten, overlating handelsfondsen, commerciële huur, beheer patrimoniumvennootschappen, evenals redactie van contract- en factuurvoorwaarden, offerte en bestelbons enz;
 • Bedrijven in moeilijkheden, juridisch-administratieve bijstand en begeleiding, appreciatie financiële situatie, balans en jaarrekeningen, gepaste snelle beschermingsmaatregelen en/of reddingsoperaties (continuïteit ondernemingen), solvabiliteitsproblematieken. Advies en begeleiding bij formuleren van aanvragen en optimalisatie inzake alle krediet- en financieringssystemen in het ondernemingsleven;
 • Incasso-technieken, zeer expeditief met hoge realisatiegraad ook in het buitenland; blijvende en periodieke opvolging ook m.b.t. oude vorderingen die in een eerste fase niet of onvolledig gerecupereerd werden. Bij faillissement wordt indien mogelijk geen genoegen genomen met het "attest pro fisco", een doortastende en verregaande aanpak van achterliggende structuren, doorprikken van vennootschaps-constructies, persoonlijke verantwoordelijkheidstelling van de achterman, zaakvoerder of bestuurder, geleide en kordate opvolging en controle bij debiteurenbeheer en risico-dossiers;
 • Strafrechtelijke verdediging in het bijzonder met betrekking tot misdrijven in fiscale-, financiële en ondernemingszaken;
 • Verzekeringsrecht, alle courante aspecten en geschillen;
 • Vuurwapenwet en de sportschutterslicentie, bijzondere bekwaamheid inzake alle aangelegenheden m.b.t. legitiem wapenbezit en wapenhandel;
 • Alle courante takken van het recht, met bijzondere bekwaamheid in nalatenschappen, successieplanning, vereffeningen en verdelingen, zakenrecht (eigendomsbetwistingen, erfdienstbaarheden, mede-eigendom, afpaling e.d.);
 • Procedures voor de Raad van State (betwistingen: ruimtelijke ordening, personeelsstatuut onderwijs);
 • Sociale- en arbeidsrechtelijke geschillen vanuit het standpunt van de werkgever;
 • Bouw- en aannemingsrecht, redactie aangepaste contracten, bijstand in bouwprocessen en gerechtelijke expertises;
 • Schade- en aansprakelijkheidsdossiers zowel met betrekking tot contractuele als extra-contractuele schade;
 • Strafrecht algemeen; zowel verdediging in zaken voor Politierechtbank of Correctionele Rechtbank maar ook Burgerlijke Partijstelling en verweer op schadeclaims;
 • Personen- en familierechtelijke materies (echtscheidingen, vereffening en verdeling huwelijksvermogenstelsel, ...);
 • Verkeersrecht (overtredingen en ongevallen, zowel het strafrechtelijke als burgerrechtelijk aspect);